Δήλωση Πολιτικής κατά της Διαφθοράς

Δήλωση Πολιτικής κατά της Διαφθοράς

Δωροδοκία/δωροληψία και διαφθορά αποτελούν κύριες απειλές της χρηστής διοίκησης, της αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικής ηθικής και της καλής πίστης μεταξύ συναλλασσομένων. Υπονομεύουν τις προσπάθειες για την επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Global Shapers Athens Hub (εφεξής «Global Shapers» ή η «Εταιρεία») διαχειρίζεται με μηδενική ανοχή περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Η Εταιρεία δρά με γνώμονα την ηθική και την ακεραιότητα. Η διοίκηση της Global Shapers δεσμεύεται να συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην πρόληψη και καταπολέμηση φαινομένων δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς. Επιθυμεί δε να διασφαλίσει ότι το σύνολο των συνεργατών της εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές.

Η διαφθορά μπορεί να οριστεί ως κατάχρηση ανατεθιμένης εξουσίας για προσωπικό όφελος. Τα οφέλη μπορεί να είναι χρηματικά ή/και μη χρηματικά. Μπορεί να λάβει δε πολλές μορφές. Ο εντοπισμός τέτοιων περιστατικών για το λόγο αυτό δεν είναι πάντα εύκολος. Η συνδρομή όλων για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων είναι αναγκαία.

Η παρούσα πολιτική δεν έχει ως στόχο να απαγορεύσει πρακτικές φιλοξενίας ή/και ψυχαγωγίας, οι οποίες είναι ανάλογες, κανονικώς καταγεγραμμένες και νόμιμες στη δικαιοδοσία εντός της οποίας λαμβάνουν χώρα. Πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ή/και ενδυνάμωση σχέσεων και στην προώθηση των σκοπών της Global Shapers  πρέπει να πραγματοποιούνται με διαφάνεια και να μη δημιουργούν οιαδήποτε προσδοκία προς τον παραλήπτη αυτών να ανταποδώσει, είτε με την τέλεση είτε με την παράλειψη πράξεων, οιαδήποτε άλλη ενέργεια ως αντάλλαγμα.

Να σημειωθεί ότι η Global Shapers ΔΕΝ διαχωρίζει μεταξύ πληρωμών διευκόλυνσης και δωροδοκίας. Αμφότερες απαγορεύονται ρητώς, ακόμα κι αν κάποια πληρωμή είναι μικρή ή ακόμη και αποδεκτή κατά τις τοπικές συνήθειες και έθιμα. Ο όρος πληρωμή διευκόλυνσης αναφέρεται συνήθως στις περιπτώσεις όπου ένα χαμηλό χρηματικό ποσό προσφέρεται σε υπάλληλο ώστε να εξασφαλισθεί ή να επισπευσθεί η εκτέλεση μιας συνήθους ή απαραίτητης ενέργειας, την οποία δικαιούται νομίμως το άτομο που πραγματοποιεί την πληρωμή.

Η Global Shapers ΔΕΝ προβαίνει σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα.

Κάθε μέλος της Global Shapers και συνεργάτης αυτής πρέπει να εναντιώνεται σε φαινόμενα δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς και να ενημερώνει τη διοίκηση για ύποπτα περιστατικά σχετικά με τέτοια φαινόμενα.

Συνεργάτες μας και τρίτα μέρη μπορούν να αναφέρουν ειλικρινώς, χωρίς αυτό να συνεπάγεται  δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτούς, περιστατικά δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς  που συνδέονται με τη δράση της Global Shapers στη διοίκηση αυτής. Σκοπός της Εταιρείας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και για το λόγο αυτό η διοίκηση θα ερευνά όλες τις αναφορές. Οι αναφορές  πρέπει να  πραγματοποιούνται ειλικρινώς και με καλή πίστη στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής σχετικά με ύποπτα περιστατικά, ακόμη κι αν εν τέλει οι υποψίες αυτές αποδειχθούν εσφαλμένες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά,αξιώνοντας κάθε θετική και αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που τυχόν της προκληθεί, εξαιτίας δόλιας, ψευδούς και απατηλής αναφοράς περί «περιστατικών»  δωροδοκίας/δωροληψίας και διαφθοράς.

A lot of people mostly young who are facing different health problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat inability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually folk who drink excessively like amphetamines find it difficult to maintain an erection and turn to erectile dysfunction drugs. So it’s momentous to know about the question. Anyone suffer from erectile disfunction need vocational help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, depression, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most important step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual dysfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your soundness care professional your medical history. The soundness care producer may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this info in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on beneficial medicine.