Συμμετέχουσες εταιρίες

   Ευχαριστούμε από καρδιάς τις συμμετέχουσες εταιρείες, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα
ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά αλλά και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους!

2017

2016

 

2015

 

2014

 

A lot of folk mostly young who are facing varied health problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more popular over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat failure to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually humanity who drink excessively like amphetamines find it hard to maintain an erection and turn to erectile dysfunction drugs. So it’s momentous to know about the matter. Anyone suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, depression, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most great step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual malfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care vocational your medical anecdote. The heartiness care purveyor may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this info in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on good medicine.