Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, γένος φύλου, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωσή τους από την Global Shapers. Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν ο συμμετέχων παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο Ν 2472/1997. Τα δεδομένα εκάστοτε συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος όπως αναλύονται στους όρους συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση του συμμετέχοντα τον οποίο αφορούν.

Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι του Προγράμματος κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Πρόγραμμα κι η Global Shapers τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Global Shapers και το Πρόγραμμα τηρεί και να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@regeneration.gr. Η Global Shapers οφείλει να του απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Η Global Shapers δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε κανένα τρίτο φορέα.

Η Global Shapers δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων η οποία τεκμαίρεται πως παρέχεται όταν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και δεν προβάλει σχετική αντίρρηση εγγράφως.
  • Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Global Shapers καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Global Shapers έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε αυτή μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την πραγματοποίηση του Προγράμματος.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
  • Η αποκάλυψη των πληροφοριών προς υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη, συμβούλους, ασφαλιστές, εργολάβους, υπεργολάβους της Global Shapers, του Προγράμματος ή/και των συμμετεχουσών Εταιρειών είναι ευλόγως απαραίτητη για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες καθώς κι οι συμμετέχουσες Εταιρείες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους και συνεπώς η Global Shapers και το Πρόγραμμα ReGeneration δεν δύνανται να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του ιστότοπου www.regeneration.gr ούτε συνδεόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Πρόγραμμα ή/και την Global Shapers μπορούν να αποθηκευτούν, διαβιβαστούν κι υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιείται το Πρόγραμμα ή/και η Global Shapers. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται επίσης ρητώς την διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση κι επεξεργασία αυτών, εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αλλά κι ειδικώς στην Ιρλανδία.

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα όπως  ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους  της πολιτικής απορρήτου ρητώς κατά την αποκλειστική της κρίση. Η νέα έκδοση της πολιτικής απορρήτου θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ρητώς. Η Global Shapers δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση της πολιτικής. Σε περίπτωση που χρήστης, συνεργαζόμενων εταιρειών ρητώς συμπεριλαμβανομένων, δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή της πολιτικής απορρήτου οφείλει να απέχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας και τη συμμετοχή στο ίδιο το Πρόγραμμα.

A lot of people mostly young who are facing various health problem, such persons can purchase drugs from the Web without any problem. What aspects patients look for when they are going to order some drugs? So it’s no wonder that online pharmacies is becoming more pops over the past 10 years. Some remedies are used to treat infections caused by tonsillitis. A lot of medicaments are used to treat inability to keep an erection. If you’re concerned about sexual disorder, you have to talk to your physician about is there a generic for cialis. What consumers talk about is there a generic cialis? Usually people who drink excessively like amphetamines find it arduous to maintain an erection and turn to erectile disfunction drugs. So it’s momentous to know about the question. Anyone suffer from erectile disfunction need professional help. Some treatments will include couples therapy. Diabetes, stress, melancholia, and certain medicaments can reduce your libido. Realizing what underlying stressors may exist is the most important step in treatment. Causes of erectile disfunction include psychological matters, such as stress. Chronic illness, some medications, and scar tissue in the penis can also cause sexual disfunction. Preparatory to buying Cialis or any other medicine, tell your health care professional your medical anecdote. The soundness care provider may refer you to other specialists, including a urologist and other counselors. Keeping this information in mind, do some research to see if a company offering discount prescriptions could be the right fit for you to help you save money on valuable medicine.