Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής ReGeneration

Το Πρόγραμμα ReGeneration αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφ’εξής «Global Shapers») με τη συνδρομή Εταιρειών (εφ’ εξής «συμμετέχουσες Εταιρείες») με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Κάθε συμμετέχων/ουσα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του στο πρόγραμμα ReGeneration. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής καθώς και την αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι οποίοι συμπληρώνουν τους παρόντες. Εάν κάποιος δε συμφωνεί με τους όρους συμμετοχής, των όρων περί προσωπικών δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, καθώς και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr οφείλει να μην υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ReGeneration συνεπάγεται τη συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων των συμμετεχόντων άνευ αποζημιώσεως κι ατελώς προς την Global Shapers προκειμένου να προχωρεί σε δημοσιεύσεις για ενημερωτικούς σκοπούς, όπως πχ. να δημοσιεύσει πλήρη κατάλογο των συμμετεχόντων, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό αυτών, και οποιοδήποτε άλλο ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με το Πρόγραμμα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο ιντερνετ και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, και για σκοπούς προωθητικούς της εν λόγω ενέργειας με απώτερο στόχο το Πρόγραμμα να συγκεντρώσει την προσοχή του κοινού.

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα ReGeneration είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει πολύπλευρη εργασιακή εμπειρία και ουσιαστική εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • 6 μήνες έμμισθης εργασίας σε κάποια από τις συμμετέχουσες Εταιρείες
 • Έως 50 ώρεςεκπαίδευσης
 • Έως 25 ώρες προσφοράς εθελοντικής εργασίας σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση
 • Σεμινάρια από ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου
 • Υποστήριξη σε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Το Πρόγραμμα απαιτεί καθημερινή 8 ωρη απασχόληση, επί τη βάση πενθημέρου ή εξαημέρου ανάλογα με την επιχείρηση ως Νόμος ορίζει. Η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από την Εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Η Global Shapers δεν εμπλέκεται καθ’οιονδηποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ αρκεί οι 25 ώρες αυτής να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αποδοχής πρότασης πλήρωσης θέσης πρακτικής άσκησης κι έως το πέρας της εξάμηνης αυτής πρακτικής άσκησης. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες σεμιναρίου, ώρες συμβουλευτικής, ώρες εργασίας. Κάποια σεμινάρια δύναται να πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακου.

Κατά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι:

 • απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ,ΤΕΙ, Κολλέγιο), ανεξαρτήτως γνωστικού πεδίου,
 • κάτοχοι ή μη μεταπτυχιακού τίτλου,
 • με μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία, έως 2 ετών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους,
 • ηλικίας έως και 29 ετών

Κάθε συμμετέχων/ουσα μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας την κατεύθυνση του ενδιαφέροντός του/της μεταξύ των κλάδων: Διοικητικών & Οικονομικών Επιστημών, Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών & Τεχνών.

Εάν η αίτηση συμμετοχής του/της συμμετέχοντα/ουσας υποβληθεί επιτυχώς στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr, τότε αυτός/ή θα λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό E-Mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αυτός/αυτή δήλωσε κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί επιβεβαιωτικό E-Mail ο/η συμμετέχουσα πρέπει να επικοινωνήσει με τους υπευθύνους του Προγράμματος σχετικά στο info@regeneration.gr. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν στα στοιχεία επικοινωνίας τους και για την πρόσβαση σε αυτόν.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υλικό με:

ρατσιστικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, πορνογραφικό περιεχόμενο ή/και περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή/και την προσωπικότητα αυτών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που προκαλεί αισθήματα μίσους ή /και που συνιστά οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν υλικό με σκοπό την ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου, περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουδήποτε είδους ή/και αρχεία που σκοπό έχουν να παρεμβληθούν στη λειτουργία ή/και να καταστρέψουν ή/και να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή/και τεχνικού εξοπλισμού ή /και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Global Shapers, των συνεργατών της, του Προγράμματος και των συμμετεχουσών Εταιρειών. Αναγνωρίζουν δε και αποδέχονται την ακέραιη και αποκλειστική ευθύνη τους για το υλικό που αναρτούν στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους.

Σε περίπτωση που κάποια συμμετοχή δεν πληροί όλους ανεξαιρέτως τους όρους που θέτουν οι παρόντες όροι συμμετοχής τότε αυτή δεν θα θεωρείται έγκυρη και ο εν λόγω αιτών θα αποκλείεται αυτόματα χωρίς πρότερη ειδοποίησή του.

Ο/Η συμμετέχων/ουσα στο πρόγραμμα ReGeneration αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και τις συνέπειες του ν 1599/86 όπως ισχύει.

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει από οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του για την πλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης επιπλέον έγγραφα για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από το/τη συμμετέχοντα/ουσα.

Τα στοιχεία εκάστοτε επιτυχόντα συμμετέχοντα (βιογραφικό κλπ.) θα παραμένουν διαθέσιμα στις συμμετέχουσες Εταιρείες μέσω του Προγράμματος ReGeneration για ένα ημερολογιακό έτος, από την ημερομηνία που το βιογραφικό του επιτυχόντα συμμετέχοντα θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ReGeneration. Εάν ο/η συμμετέχων/ουσα είχε υποβάλλει αίτηση συμμετοχής όμως απέτυχε στη διαδικασία επιλογής μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα. Εάν ο/η συμμετέχων/ουσα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία επιλογής του Προγράμματος όμως εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος (1 έτος) δεν συμφώνησε με κάποια από τις συμμετέχουσες Εταιρείες για την πλήρωση θέσης πρακτικής άσκησης, τότε μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα πρέπει όμως να επιτύχει εκ νέου στη διαδικασία επιλογής. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ενός συμμετέχοντα σε ένα κύκλο του Προγράμματος, δε συνεπάγεται αυτομάτως την επιτυχία του/της επόμενης αίτησης συμμετοχής εκάστοτε συμμετέχοντα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ReGeneration ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση του εκάστοτε συμμετέχοντα σε κάποια θέση Πρακτικής Άσκησης. Την απόλυτη ευθύνη αντιστοίχισης συμμετεχόντων και θέσεων Πρακτικής Άσκησης φέρουν οι Εταιρείες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ReGeneration.

Διαδικασία Επιλογής

Οι κύκλοι υποβολής αιτήσεων του προγράμματος θα επικοινωνούνται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Αιτήσεις συμμετεχόντων δύνανται να υποβληθούν παραδεκτώς μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων εκάστοτε κύκλου η Global Shapers.

Η διαδικασία επιλογής διαρκεί 2-3 μήνες και περιλαμβάνει 4 στάδια. Για την πρόσβαση σε επόμενο στάδιο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου.

Τα 4 στάδια είναι: κατάθεση αιτήσεων, online tests (δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας), διαδικασία επιλογής με φυσική παρουσία (εφεξής “Assessment Centre”), ατομικές συνεντεύξεις με Εταιρείες.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώση την αίτηση μέσω της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι επιλεγέντες συμμετέχοντες θα κληθούν να συμμετάσχουν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας. Η δοκιμασία δεξιοτήτων και προσωπικότητας θα διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων,τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του κάθε συμμετέχοντα, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε δύοgames, διάρκειας 20’-30’ έκαστο, υποδείξεως του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία gamingγια την συμμετοχή στα εν λόγω ηλεκτρονικά παίγνια. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατα την συμπλήρωση των Online tests (games), οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής του ReGeneration.

Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το 2οστάδιο, θα συμμετάσχουν στο Assessment Centre. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του συμμετέχοντα στο Assessment Centre. Δεν πραγματοποιούνται συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή όποιου άλλου οπτικοακουστικού μέσου. Σημειούται επίσης ότι η Global Shapers, το Πρόγραμμα και οι συμμετέχουσες Εταιρείς δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να παραστούν στο Assessment Centre. Σε περίπτωση που συμμετέχων δεχτεί να παρευρεθεί στο Assessment Centre και παρ΄ όλα αυτά απουσιάσει, χωρίς να ενημερώσει πρότερα σχετικά, χωρίς να συντρέχει ανωτέρα βία ή σπουδαίος λόγος (ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικό φαινόμενο (σεισμός), ασθένεια, θάνατος συγγενικού προσώπου) τότε αυτός/ή αποκλείεται από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα για τον τρέχοντα κύκλο.

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με συνεντεύξεις με τις συμμετέχουσες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση του Assessment Centre. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό, με τις Εταιρείες να επικαιροποιούν τις κενές θέσεις πρακτικής άσκησης.

Συμμετέχοντες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες Εταιρείες προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνάντησης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών Εταιρειών αποκλειστικά. Σε περίπτωση που προγραμματισθεί συνέντευξη και συμμετέχων δε μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα Εταιρεία εγκαίρως.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής που θα αναλάβει την αξιολόγηση των αιτήσεων των συμμετεχόντων καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επί αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα (αποτελέσματα onlinetests, συνέντευξη, βιογραφικό συμμετέχοντα) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης υποβληθέντων συμμετοχών και δε γίνονται δεκτές ενστάσεις. Κατά των αποτελεσμάτων δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα / μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του.

Οικονομικό Αντάλλαγμα Πρακτικής Άσκησης

Το οικονομικό αντάλλαγμα της πρακτικής άσκησης είναι το μεικτό ποσό των Ευρώ επτακοσίων πενήντα μηνιαίως.Στο ποσό δηλαδή περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις (εισφορές εργαζομένων,φόροι κλπ) Σε περίπτωση που ο Νόμος, ΓΣΕΕ, ΣΕΕ προβλέπει ελάχιστο κατώτατο μεικτό μισθό άνω των Ευρώ επτακοσίων πενήντα, τότε η αμοιβή ορίζεται ίση με αυτό το ποσό. Οι Εταιρείες οφείλουν να καταβάλουν επιπλέον στους συμμετέχοντες τυχόν ποσά που προκύπτουν από υπερωριακή απασχόληση αυτών,υπερεργασία,σύμφωνα με τα όσα ορίζει κατά περίπτωση ο Νόμος. Διαπραγμάτευση του εν λόγω ποσού από τους συμμετέχοντες ή τις συμμετέχουσες Εταιρείες ΔΕΝ επιτρέπεται.

Σημειώνεται ότι εφ’όσον η επαφή/ επικοινωνία για την κάλυψη μιας θέσης έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος, απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να δηλώσουν στις συμμετέχουσες Εταιρείες, που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης προς πλήρωση, την επιθυμία τους να καταλάβουν τη θέση εκτός πλαισίων του Προγράμματος.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, γένος φύλου, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωσή τους από την Global Shapers. Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν ο συμμετέχων παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο Ν 2472/1997. Τα δεδομένα εκάστοτε συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Προγράμματος όπως αναλύονται στους όρους συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα διαγράφονται χωρίς πρότερη ειδοποίηση του/της συμμετέχοντα/ουσας τον/την οποίο/α αφορούν.

Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α) αυτό απαιτείται από το νόμο, β) εάν οι αρμόδιοι του Προγράμματος κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ) για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Πρόγραμμα κι η Global Shapers τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Global Shapers και το Πρόγραμμα τηρεί και να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@regeneration.gr. Η Global Shapers οφείλει να του απαντήσει εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Η Global Shapers δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε κανένα τρίτο φορέα.

Η Global Shapers δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων η οποία τεκμαίρεται πως παρέχεται όταν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και δεν προβάλει σχετική αντίρρηση εγγράφως.
 • Η διοχέτευση προσωπικών δεδομένων προς φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Global Shapers καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τη Global Shapers έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε αυτή μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την πραγματοποίηση του Προγράμματος.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 • Η αποκάλυψη των πληροφοριών προς υπαλλήλους, διοικητικά στελέχη, συμβούλους, ασφαλιστές, εργολάβους,υπεργολάβους της Global Shapers, του Προγράμματος ή/και των συμμετεχουσών Εταιρειών είναι ευλόγως απαραίτητη για τους σκοπούς του Προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι η διαβίβαση,αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους και συνεπώς η Global Shapers και το Πρόγραμμα ReGeneration δεν δύνανται να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω του ιστότοπου www.regeneration.gr ούτε τυχόν συνδεόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Πρόγραμμα ή/και την Global Shapers μπορούν να αποθηκευθούν, διαβιβαστούν κι υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιείται το Πρόγραμμα ή/και η Global Shapers. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται επίσης ρητώς την διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση κι επεξεργασία αυτών, εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αλλά κι ειδικώς στην Ιρλανδία.

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ReGeneration ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση εκάστοτε συμμετέχοντα με θέση Πρακτικής Άσκησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών πρώτων σταδίων της διαδικασίας επιλογής δε συνεπάγεται την εξασφάλιση συνέντευξης με συμμετέχουσες Εταιρείες με σκοπό την πλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η επίδειξη ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Εταιρείες για την πραγματοποίηση συνέντευξης με εκπροσώπους των Εταιρειών αυτών για την πλήρωση θέσης Πρακτικής Άσκησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη έχει στην τελική επιλογή για την κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης, η οποία τελική επιλογή παραμένει αποκλειστικά στην εκάστοτε συμμετέχουσα Εταιρεία για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης προς πλήρωση στην τελευταία.

Στην περίπτωση που συμμετέχων δεχθεί πρόταση από μια Εταιρεία, αυτός/ή πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω Εταιρεία το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει έαν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση της Εταιρείας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επικοινωνήσουν σε κάθε περίπτωση με την Εταιρεία, δηλαδή είτε η απάντησή τους είναι θετική είτε αρνητική. Η απάντηση εκάστοτε συμμετέχοντα/ουσας είναι δεσμευτική.

Συμμετέχοντες που θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες Εταιρείες, θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι την Εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν. Η αποδοχή όμως της πρότασης μιας Εταιρείας συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποδοχής προτάσεων από άλλες συμμετέχουσες Εταιρείες. Αν συμμετέχων αποδεχτεί τις προτάσεις δύο (ή περισσότερων) συμμετεχουσών Εταιρειών τότε ο εν λόγω συμμετέχων αποβάλλεται από το Πρόγραμμα και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από έτερους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για θέση Πρακτικής Άσκησης από Εταιρεία, η Global Shapers δε συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων και της Εταιρείας, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί μεταξύ αυτών.

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται ρητώς ότι η συνέχιση της οιασδήποτε μορφής σχέσεως συνεργασίας μεταξύ του απασχολούμενου σε αυτήν συμμετέχοντα και της συμμετέχουσας Εταιρείας στην οποία απασχολούνται αποτελεί αποκλειστικά απόφαση της εργοδότριας-συμμετέχουσας εταιρείας κι η Global Shapers ουδεμία ανάμειξη θα έχει σε αυτήν. Ουδεμία εμπλοκή του Προγράμματος ReGeneration υφίσταται σχετικά, ούτε η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού συνεπάγεται την εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του συμμετέχοντα στην εταιρεία στην οποία πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση ή σε άλλη συμμετέχουσα Εταιρεία.

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς ότι ουδεμία απαίτηση διατηρούν ενάντια στην Global Shapers και το Πρόγραμμα ReGeneration σχετικά με διαφορά οιουδήποτε είδους που τυχόν γεννηθεί μεταξύ αυτών και συμμετέχουσας εταιρείας ή μεταξύ αυτών και έτερου συμμετέχοντα.

Οποιαδήποτε εκπαιδευτική κι επαγγελματική δραστηριότητα δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή εφόσον ο συμμετέχων έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον τις προπτυχιακές σπουδές του και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Προγράμματος, της νόμιμης καθημερινής 8ωρης απασχόλησης ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

Οι επιτυχόντες οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς την εκπαίδευση που παρέχει το Πρόγραμμα, των σεμιναρίων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, και να παρέχουν εθελοντική εργασία, άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, στην ΜΚΟ στην οποία θα κληθούν να συνδράμουν, δηλαδή οι ώρες εκπαίδευσης και παροχής εθελοντικής εργασίας είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Ειδικότερα:

Στο α’ μέρος της εκπαίδευσης συμμετέχουν άπαντες οι υποψήφιοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία του Assessment Centre. Το α’ μέρος της εκπαίδευσης καλύπτει 16 με 21 ώρες. Στην περίπτωση που υποψήφιος απουσιάσει πλέον των οκτώ (8) ωρών από το α’ μέρος της εκπαίδευσης, χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, σπουδαίος λόγος, τότε ενημερώνεται ότι αποβάλλεται από το Πρόγραμμα. Ο/Η συμμετέχων/ουσα σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα στον επόμενο κύκλο αυτού.

Το β’ μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται το διάστημα της πρακτικής άσκησης. Το β’ μέρος της εκπαίδευσης καλύπτει 40 με 50 ώρες. Ο συμμετέχων κι η εργοδότρια Εταιρεία ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες ο συμμετέχων θα απουσιάσει από την Εταιρεία για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που συμμετέχων απουσιάσει πλεόν των οκτώ (8) ωρών, κατά το β’ μέρος της εκπαίδευσης, χωρίς να υφίσταται λόγος ανωτέρας βίας, σπουδαίος λόγος αυτό θα επικοινωνείται στην εργοδότρια Εταιρεία του και θα αποβάλλεται από το Πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που συμμετέχων δε μπορεί να παρευρεθεί στην εκπαίδευση είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει σχετικά εγγράφως το Πρόγραμμα, τουλάχιστον 24 ώρες πριν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@regeneration.gr

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς του ReGeneration, σύμφωνα με την δομή και τις προδιαγραφές που ορίζει το τελευταίο. Σε περίπτωση αποχής ή ελλιπούς συμμετοχής του στο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, θα εξετάζεται από το Πρόγραμμα αν ο συμμετέχων θα συνεχίσει την πραγματοποίηση της εκπαίδευσής του και κατ’ επέκταση την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα εν γένει.

Περαιτέρω οι επιτυχόντες οφείλουν να διάγουν γενικά ειρηνικό βίο μη αντικείμενο στα χρηστά ήθη. Ειδικότερα να μην καταδικαστούν αμετάκλητα για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, πολλώ δε μάλλον για οποιοδήποτε αδίκημα φέρει ιδιαίτερη ηθική απαξία, ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, βιοπραγία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, κλοπή, απάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόωρη διακοπή της πρακτικής άσκησης από συμμετέχοντα για οποιονδήποτε λόγο εκτός ανωτέρας βίας, σπουδαίου λόγου συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή αυτού και από το Πρόγραμμα συνολικά. Εάν συμμετέχων/ουσα διαγραφεί/αποβληθεί από το Πρόγραμμα γι’αυτό το λόγο θα αποκλείεται γενικά από αυτό,ήτοι δε θα μπορεί να αιτηθεί εκ νέου τη συμμετοχή του/της σε αυτό.

Σχετικά με την αποβολή ή/και διαγραφή από το Πρόγραμμα αποφασίζουν αποκλειστικά οι υπεύθυνοι του Προγράμματος. Οι αποφάσεις των υπευθύνων του Προγράμματος σχετικά με την διαγραφή/αποβολή ενός/μιας συμμετέχοντα/ουσας ΔΕΝ υπόκεινται σε διαδικασία επανεξέτασης, ούτε γίνονται παραδεκτές σχετικές ενστάσεις. Κατά των αποφάσεων αυτών δε χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του.

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από συμμετέχοντα/ουσα αποκατάσταση, αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία, θετική και αποθετική, και ηθική βλάβη προκληθεί σε αυτήν και στο Πρόγραμμα εξαιτίας παράνομης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς αυτού/αυτής ή/και συμπεριφοράς του/της που παραβιάζει τους όρους συμμετοχής.

Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς

Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς ότι η προσφορά της εργασίας τους εντός του πλαισίου του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς του Προγράμματος ReGeneration είναι εθελοντική. Δεν θα αιτηθούν ή/και θα λάβουν από την Μ.Κ.Ο. στην οποία θα παρέχουν την εθελοντική τους εργασία ή έτερη Μ.Κ.Ο. ή/και από το Πρόγραμμα ή/και από την Global Shapers ή/και από Εταιρεία στην οποία πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση ή/και από τρίτο οιπαδήποτε αμοιβή ή/και αντάλλαγμα σχετικά.Δεν διατηρούν δε οιποδήποτε δικαίωμα σχετικά.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ρητά ότι η Global Shapers και το Πρόγραμμα,οι διευθύνοντες την Global Shapers και το Πρόγραμμα καθώς κι οι χορηγοί/υποστηρικτές/χρηματοδότες αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι αυτών για οιοδήποτε τυχόν ατύχημα, βλάβη, ζημία – υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική- ή διαφυγόν κέρδος προκληθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή/και επ’αφορμή της παροχής της εθελοντικής εργασίας τους.

Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται ότι η Global Shapers και το Πρόγραμμα ΔΕΝ παρέχουν σε αυτούς ασφαλιστική κάλυψη σχετικά.

H Global Shapers δε συμμετέχει υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ συμμετέχοντα και της ΜΚΟ, στην οποία θα προσφέρει την εθελοντική εργασία του, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ αυτών.

Χρήση Ιστοσελίδας www.regeneration.gr

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Global Shapers και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr μέσω της οποίας αυτοί θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα κι ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Περαιτέρω αναγνωρίζουν κι αποδέχονται ότι η Global Shapers και το Πρόγραμμα δεν εγγυόνται ότι η ιστοσελίδα www.regeneration.gr δεν περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια προγράμματα ή/και κακόβουλο λογισμικό οιουδήποτε είδους. Το ίδιο ισχύει και για τον server όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα www.regeneration.gr αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.regeneration.gr, οι οποίοι συμπληρώνουν τους παρόντες όρους συμμετοχής και να μην προχωρήσουν σε χρήση αυτής ή/και σε υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα εάν δεν συμφωνούν με αυτούς.

Τροποποίηση Όρων

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει το Πρόγραμμα, ανακαλέσει αυτό, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκειά του, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, των όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ρητώς συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Στις περιπτώσεις αυτές η Global Shapers καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Global Shapers και των λοιπών συμμετεχουσών Εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνoνται ότι είναι σύμφωνοι/ες με οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους Συμμετοχής.

Εκχώρηση

Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Η Global Shapers δύναται να εκχωρεί τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των συμμετεχόντων.

Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Σε περίπτωση που συμμετέχων δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής όμως η Global Shapers δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δε θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δε συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.

Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Πρόγραμμα θα επιλύεται από τα καθ’ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Όροι Χρήσης Site

Το Πρόγραμμα ReGeneration (εφεξής «το Πρόγραμμα») αποτελεί μια πρωτοβουλία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Global Shapers Athens Hub (εφεξής «Εταιρεία» ή «Global Shapers») με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αποκλειστική κυρία του ιστότοπου www.regeneration.gr (εφεξής «η ιστοσελίδα») είναι η Α.Μ.Κ.Ε. Global Shapers Athens Hub.

H Global Shapers προσφέρει τη χρήση της ιστοσελίδας, www.regeneration.gr, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου και να προβούν στη χρήση του site μόνον στην περίπτωση που τα αποδέχονται πλήρως.

Πνευματικά Δικαιώματα – Υλικό ReGeneration

Η ιστοσελίδα περιέχει Υλικό το οποίο ανήκει στην Global Shapers ή/και η Global Shapers έχει λάβει τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση αυτού. Το Υλικό ReGeneration προστατεύεται από τη νομοθεσία σχετικά με διανοητική ιδιοκτησία, copyright, εμπορικά μυστικά και βιομηχανικό σχέδιο, εμπορικά σήματα. Η Global Shapers διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του Υλικού ReGeneration και της ιστοσελίδας. Η επωνυμία ReGeneration και το λογότυπο αποτελούν καταχωρημένο σήμα της Global Shapers και απαγορεύεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers. Όλα τα προσαρμοσμένα στην εμπορική εικόνα του ReGeneration εικονίδια, λογότυπα, γραφικά αποτελούν tradedress του ReGeneration και δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή ή απομίμηση αυτών χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers. Παραποίηση, απόκρυψη ή αφαίρεση οποιασδήποτε διακριτικής ένδειξης σχετικά με copyright, σήμα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, που περιέχεται σε ή συνοδεύει Υλικό ReGeneration ή τρίτων μερών απαγορεύεται αυστηρά. Αλλοίωση, προσαρμογή, εκτέλεση, παρουσίαση, δημοσίευση, διανομή, αναπαραγωγή, πώληση, αδειοδότηση, αναμετάδοση, μετάδοση, δημιουργία παράγωγων έργων (derivative works) Υλικού ReGeneration χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers απαγορεύεται.

Πνευματικά Δικαιώματα-Υλικό Χρήστη

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι α) τους ανήκει το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα β) ότι το Υλικό που θα υποβάλλουν στην ιστοσελίδα δεν παραβιάζει ή/και καταχράται δικαιώματα τρίτων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, copyright, δικαιωμάτων επί σημάτων, δικαιωμάτων διαφήμισης, απορρήτου γ) θα καταβάλλουν οιοδήποτε ποσό δικαιωμάτων εις ολόκληρον που θα οφείλεται εξαιτίας του Υλικού που θα έχουν υποβάλλει στην ιστοσελίδα και δ) δύνανται να συμβληθούν υπό τους παρόντες όρους.

Οι Χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ρητώς ότι η ιστοσελίδα ReGeneration δεν αποτελεί υπηρεσία back up κι ότι δεν θα επαφίονται σε αυτήν για το σκοπό της αποθήκευσης ή/και backup του Υλικού που θα επιλέξουν να υποβάλλουν στην ιστοσελίδα. Σας συνιστούμε να τηρείτε το δικό σας αρχείο του Υλικού που θα υποβάλλεται στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει με οιοδήποτε τρόπο ευθύνη για την απώλεια οιουδήποτε Υλικού για οποιοδήποτε λόγο, της διακοπής ή καταστροφής της ιστοσελίδας ή της βλάβης του server ή της διακοπής των τηλεπικοινωνιών ρητώς συμπεριλαμβανομένων.

Κανόνες Δεοντολογίας

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα. Η Εταιρεία, το Πρόγραμμα, η διοίκηση κι οι συνεργάτες αυτής ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά. Η Εταιρεία δύναται να ελέγχει το Υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα ΔΕΝ είναι όμως υποχρεωμένη να το πράττει. Η Εταιρεία ΔΕΝ εγγυάται για την ακρίβεια, πληρότητα, νομιμότητα και ποιότητα του Υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα από τους χρήστες. Η Εταιρεία ΔΕΝ υπέχει καμία ευθύνη σχετικά με οποιοδήποτε σφάλμα ή παράλειψη υφίσταται σε οποιοδήποτε Υλικό ή για οποιαδήποτε βλάβη, ζημιά ή/και απώλεια προκύψει από ή σε σχέση με το Υλικό που αναρτούν, αποστέλλουν, μεταδίδουν, καθιστούν διαθέσιμο στην ιστοσελίδα οι χρήστες.

Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, εθνικούς και διεθνείς.

Ειδικότερα, άμεσα ή έμμεσα:

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, υβριστικού, ρατσιστικού, πορνογραφικού, χυδαίου, απειλητικού, παραβιάζοντος δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εγείρον συναισθήματα μίσους.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού που περιέχει κακόβουλο λογισμικό, ιούς.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού με σκοπό την προώθηση ανεπιθύμητου περιεχομένου (spam).

Απαγορεύεται η ψευδής/παραπλανητική δήλωση στοιχείων προσώπου, φυσικού ή νομικού, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συνεργασίας ή οιασδήποτε σχέσεως με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπo.

Απαγορεύεται να προχωρήσουν οι χρήστες σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων, διαφήμισης, διαγωνισμών, εκτός εάν λάβουν την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, διάθεση μέσω της ιστοσελίδας Υλικού το οποίο παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου μέρους.

Απαγορεύεται η συλλογή δεδομένων από την ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με σκοπό την έρευνα, παρακολούθηση, παρενόχληση χρήστη.

Απαγορεύεται η αλλαγή ή τροποποίηση της ιστοσελίδας ή η αλλαγή ή τροποποίηση οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας ή εφαρμογής με σκοπό να νοηθεί ψευδώς ότι η εν λόγω ιστοσελίδα ή εφαρμογή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr ή/και την Εταιρεία ή/και το Πρόγραμμα.

Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική (reverse engineering), αποκωδικοποίηση, ανακατασκευή πηγαίου κώδικα, αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα εξαγωγής πηγαίου κώδικα ή αλγόριθμου ή οιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, με εξαίρεση στον περιορισμένο βαθμό που εφαρμοστέοι νόμοι απαγορεύουν ρητώς τέτοιο περιορισμό.

Απαγορεύεται η συλλογή Υλικού από την ιστοσελίδα δια αυτοματοποιημένων μέσων.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, δημιουργία παράγωγων έργων, πώληση, εμπορία, ανταλλαγή, επίδειξη ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση της ιστοσελίδας, εκτός εάν επιτραπεί ρητώς από την Εταιρεία.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, ενοικίαση, διανομή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση των δικαιωμάτων των χρηστών που προκύπτουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που παρεμποδίζει την ορθή κι εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να δρουν με τρόπο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει υπέρμετρο φόρτο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή/και της Εταιρείας ή/και του Προγράμματος ή/και των συνεργατών αυτής.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παρακάμπτουν μέτρα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να αποτρέψει ή να περιορίσει την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, εάν η Εταιρεία έχει αναστείλει ή απαγορεύσει την πρόσβασή τους σε αυτήν.

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν με οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, διαγράψει, επεξεργαστεί, τροποποιήσει, περιορίσει, αποκλείσει Υλικό, Υλικό Χρηστών ρητώς συμπεριλαμβανομένου, κατά την αποκλειστική της κρίση, χωρίς πρότερη ειδοποίηση κι αιτιολογία, το οποίο κατά την αποκλειστική κρίση αυτής νοείται ότι παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση σε ή να περιορίσει, αναστείλει ή αποκλείσει πλήρως χρήστη από την ιστοσελίδα.

Ανεπίκλητη Επικοινωνία

Η Global Shapers και η ικανότατη ομάδα στελεχών και συνεργατών της στοχεύουν στην βελτιστοποίηση του Προγράμματος ReGeneration κι εργάζονται καθημερινώς προς το σκοπό αυτό. Υφίσταται η πιθανότητα να επεξεργαζόμαστε ιδέα ομοιάζουσα ή παρόμοια με αυτή χρήστη. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται ανεπίκλητο Υλικό οποιουδήποτε είδους και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την μετάδοση τέτοιου Υλικού οποιουδήποτε είδους. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μην αποδέχεται ή εξετάζει Υλικό οποιουδήποτε είδους, ιδέες, πληροφορίες κι οποιοεσδήποτε προτάσεις με την εξαίρεση αυτών που έχει συγκεκριμένα αιτηθεί υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που παρά την ανωτέρω πρακτική της Εταιρείας επιλέξετε να μας αποστείλετε Υλικό, ιδέες, προτάσεις κι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία είναι ελεύθερη, χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να φέρει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση απέναντί σας, να χρησιμοποιεί αυτό το Υλικό για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται συνεπώς στην Εταιρεία σχετικά μη – ανακλητή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, ελεύθερη της υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, με δυνατότητα παροχής υποαδειοδότησης από την Εταιρεία, ελεύθερα μεταβιβαστή άδεια.

COOKIES

Χρησιμοποιούνται cookies και πιο συγκεκριμένα Google Analytics, που μας βοηθούν να καταλάβουμε πως οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την ιστοσελίδα,παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα σημεία επίσκεψης, το χρόνο, τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ιστοσελίδας και κατ’επέκταση της εμπειρίας των χρηστών σε αυτή. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν ταυτοποιούν τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα μέσω Google Analytics συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Υπερσύνδεσμοι

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει στην ιστοσελίδα υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους, ιστοσελίδες, εφαρμογές στο διαδίκτυο. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι οδηγούν σε ιστοσελίδες, εφαρμογές κτλ των οποίων τη διαχείριση ή εμπορική εκμετάλλευση έχουν τρίτα μέρη τα οποία δε συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Παρέχοντας υπερσύνδεσμο στην ιστοσελίδα προς εξωτερικές ιστοσελίδες κλπ, η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι εγκρίνει, συνιστά, συστήνει ή /και εγγυάται για οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή/και προϊόντα ή υπηρεσίες που αυτά παρέχουν ή ότι συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές τις τρίτες ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές κλπ εκτός έαν ρητώς ορισθεί διαφορετικά από την ίδια την Εταιρεία.

Σημειώστε ότι όταν επιλέξετε ένα σύνδεσμο προς άλλη ιστοσελίδα,ως χρήστης θα υπόκειστε στους όρους χρήσης και στην πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας ,της εφαρμογής κλπ που θα επισκεφθείτε.

Πρέπει να λάβετε την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο οποιουδήποτε είδους και μορφής από μια ιστοσελίδα, εφαρμογή τρίτο μέρος προς την ιστοσελίδα ReGeneration.gr. Υπόκειται αποκλειστικά στην Εταιρεία να σας παρέχει αυτή την έγκριση ή όχι.

Η Εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος σε οποιαδήποτε σύμβαση επιλέξετε να εισέλθετε με το τρίτο μέρος που αντιστοιχεί στον υπερσύνδεσμο.

Η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για το Υλικό οποιασδήποτε ιστοσελίδας, ιστοτόπου, εφαρμογής κτλ που συνδέεται εξωτερικά με την ιστοσελίδα www.regeneration.gr Χρησιμοποιείτε ή επιλέγετε τους υπερσυνδέσμους αποκλειστικά με δική σας ευθύνη κι η Εταιρεία δεν θα υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ζημίες ή απώλειες που θα προκληθούν σε εσάς από τη χρήση ή με αφορμή τη χρήση του υπερσυνδέσμου.

Περιορισμός Ευθύνης

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REGENERATION ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ‘Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΙ «ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΝΟΟΥΜΕΝΕΣ,ΤΩΝ ΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ,ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΗ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ Κ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ, ΕΓΓΥΟΝΤΑΙ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ή ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΔΙΑΚΟΠΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, Ή ΟΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ Ο SERVER ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΟΤΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΣΧΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ , ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΕΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΓΩΓΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗΣ Ή ΕΞ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ, ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΕ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ REGENERATION.

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ,ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΘΑ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΩΝ, ΑΠΟ ΔΟΛΟ Ή ΑΜΕΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ Η ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ, ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ,ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ SERVER, ΘΑ ΥΠΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: (1) ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, (2) ΤΟ ΥΛΙΚΟ REGENERATION, (3)ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ, (4) ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (5) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ, (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ,ΒΛΑΒΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (7) ΖΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, (8) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ:

ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ: ΑΜΕΣΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΙΝΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΩΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ.

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ONLINE Ή OFFLINE ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΗ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΒΛΑΒΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΕΣ ΚΑΙ / Ή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΔΙΖΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Παραίτηση

Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Global Shapers όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, θα πρέπει να παρέχει η Global Shapers σχετική έγγραφη συναίνεση σε χρήστη δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

Σε περίπτωση που χρήστης δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους χρήσης όμως η Global Shapers δεν λάβει άμεσα μέτρα, κι ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει ώσπου η Global Shapers λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Global Shapers από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση προς τους παρόντες όρους από τους χρήστες.

Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους παρόντες όρους χρήσης, αυτό δεν συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από τους εν λόγω όρους.

Ακεραιότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης, της Πολιτικής Απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ χρήστη και Global Shapers σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε πρότερη συμφωνία μεταξύ αυτού και της Global Shapers.

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων χρήσης κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους χρήσης,οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

Τροποποίηση της ιστοσελίδας

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί, αναστέλλει τη λειτουργία ή/και διακόπτει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, οποιοδήποτε χαρακτηριστικό αυτής ή Υλικό που αυτή περιέχει, κατά το δοκούν.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα όπως ενημερώνει, τροποποιεί ή/και υποκαθιστά οποιονδήποτε από τους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης, κατά την αποκλειστική της κρίση. Η νέα έκδοση των όρων θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.regeneration.gr. Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά την παρούσα σελίδα για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης, της πολιτικής απορρήτου ρητώς συμπεριλαμβανομένης. Η Global Shapers δύναται να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για την τροποποίηση των όρων. Σε περίπτωση που χρήστης δε συμφωνεί με επικαιροποιημένη εκδοχή όρων οφείλει να απόσχει άμεσα από τη χρήση της ιστοσελίδας.

Εκχώρηση

Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εκχωρούν ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης. Η Global Shapers δύναται να εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προς τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεση των χρηστών.

Αποζημίωση

Οι Χρήστες συμφωνούν να αποζημιώνουν,απαλλάσσουν και κατόπιν αιτήματος της Global Shapers υπερασπίζονται αυτήν, το Πρόγραμμα, τους εκπροσώπους της, τη διοίκηση αυτής και τους συνεργάτες της από και κατά οιασδήποτε ζημίας, βλάβης, απώλειας, ευθύνης, αγωγές και έξοδα, δικαστικών εξόδων και εύλογων εξόδων νομικού συμβούλου ρητώς συμπεριλαμβανομένων, τα οποία προκύπτουν από ή σε σχέση με α) το Υλικό χρηστών ή την πρόσβαση χρηστών και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας, β) την παραβίαση ή υποτιθέμενη παραβίαση των παρόντων όρων χρήσης από τους χρήστες, γ) την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου, κανονισμού, κώδικα, διαταγές κυβερνητικής αρχής, καταστατικών διατάξεων, κανόνων από τους χρήστες, δ) η παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων μερών από τους χρήστες, ε) οποιαδήποτε ψευδής δήλωση στην οποία θα προβούν χρήστες. Οι Χρήστες συμφωνούν να συνεργαστούν πλήρως στην έκταση που θα τους ζητηθεί από την Global Shapers σχετικά με την υπεράσπιση ενάντια σε οποιαδήποτε αξίωση. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα συμβιβαστούν σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Global Shapers. H Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει αποκλειστικά την υπεράσπιση και τον έλεγχο οιουδήποτε θέματος, σχετικά με το οποίο οι χρήστες είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι αυτής. H Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν είναι καθ’οιονδήποτε τρόπο υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή/και να παρεμβαίνει ή/και να αναμιγνύεται σε διαφορές που θα ανακύψουν μεταξύ χρηστών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Εφαρμοστέο Δίκαιο σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και σε σχέση με διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση με αυτούς είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως αυτό συμπληρώνεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις στις οποίες είναι μέρος η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.